Algemene voorwaarden Flamma Business Development B.V. versie Februari 2017
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch


Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. opdrachtgever, de partij die de opdracht geeft;
2. opdrachtnemer, Flamma Business Development BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 17193543.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, iedere overeenkomst en/of rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden kunnen ook jegens de opdrachtgever worden ingeroepen door werknemers van opdrachtnemer en door derden die door opdrachtnemer zijn ingeschakeld

2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of wijzigingen in de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen en door de opdrachtnemer schriftelijk te worden bevestigd.

3. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het geven van een opdracht door de opdrachtgever en aanvaarding van deze opdracht door opdrachtnemer. De overeenkomst komt ook tot stand door het laten uitvoeren van activiteiten door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, met medeweten en/of goedkeuring van de opdrachtgever.

Artikel 4 Ter beschikking stellen van informatie door de opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen die opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht.

2. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent de feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3. Ter beschikkingstelling van informatie geschiedt tijdig, volledig en op adequate wijze.

Artikel 5 Tussentijdse beëindiging

1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht door één van de partijen is mogelijk met opgaaf van redenen. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.

2. Bij tussentijdse beëindiging worden de kosten van het project tot het moment van beëindiging op urenbasis gedeclareerd, daarnaast worden ook de overige gemaakte kosten, niet zijnde arbeid, gedeclareerd.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever niet of niet tijdig de betalingsafspraken nakomt. Dit recht is er ook indien de uitvoering van de werkzaamheden (ernstig) gefrustreerd worden, ongeacht de oorzaak daarvan, dit naar het oordeel van de opdrachtnemer en overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer leidt niet tot omstandigheden waarbij de opdracht naar behoren kan worden uitgevoerd.

4. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. De verplichting tot betalen van de tot dat moment verrichte werkzaamheden blijft bestaan, zonder enige opschorting, korting of verrekening.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zicht alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de opdracht voor opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever verboden deze producten te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

2. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigden voor gebruik in de eigen organisatie voor zover passend binnen het kader van de opdracht. In het geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van ook toepassing.

Artikel 7 Klachten, reclames en aansprakelijkheid

1. Klachten ten aanzien van de geleverde diensten en producten dienen binnen veertien dagen na feitelijke uitvoering van de (deel-)opdracht schriftelijk te worden gemeld bij opdrachtnemer.

2. Klachten van ernstige aard, met consequenties voor de uitvoering van de opdracht en het voldoen van het honorarium dienen binnen veertien dagen na de feitelijke uitvoering van de (deel-)opdracht per aangetekend schrijven bij de opdrachtnemer te worden ingediend.

3. Opdrachtnemer wordt altijd in de gelegenheid gesteld om de klacht te herstellen of te laten herstellen, binnen daarvoor redelijke termijnen.

4. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • niet juiste of onvolledige informatie die door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
  • misverstanden of onjuistheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst;
  • onjuiste uitvoering van, door of namens, ingeschakelde derden;
  • indirecte schade en gevolgschades;
  • Adviezen, in de meest ruime zin van het woord, worden steeds “naar beste weten en kunnen” uitgebracht. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook welke voortvloeit uit onjuiste of gebrekkige adviezen.

5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor door derden geproduceerde producten en daarna aan opdrachtgever doorgeleverde producten is beperkt tot de aansprakelijkheid van de producent annex leverancier van de producten.

6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het honorarium voor de uitgevoerde werkzaamheden in de betreffende kalendermaand. Daarnaast is de aansprakelijkheid in verband met gebrekkige adviezen steeds beperkt tot €10.000,-- per advies of reeks van adviezen bij dezelfde opdrachtgever.

7. Opdrachtgever is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de schade als in dit artikel bedoeld te voorkomen of te beperken.

8. Het recht op schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van opdrachtnemer ter zake van gebreken in de verrichte advisering en/of dienstverlening zal vervallen door verloop van één jaar na het tijdstip van de feitelijke uitvoering.

Artikel 8 Honorarium

Het honorarium wordt gedeclareerd op basis van aan de opdracht bestede tijd, waarbij de administratie van de opdrachtnemer leidend is. Facturatie vindt periodiek plaats. Indien het honorarium wordt vastgesteld op basis van de afronding van delen van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om tussentijds te factureren met een slotafrekening na afronding van de opdracht. Alle gehanteerde tarieven worden exclusief BTW vermeld.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling van de facturen dient te gescheiden binnen veertien dagen na factuurdatum.

2. Verrekening van (credit-)factureren door opdrachtgever is niet toegestaan.

3. Indien genoemde betalingstermijn is overschreden, is opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de op dat moment geldende wettelijke handelsrente met een opslag van 2% in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening van de facturen. Opdrachtnemer is deze rente verschuldigd.

4. Bij niet nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke administratie- en incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, zijnde tenminste 15% van de gefactureerde bedragen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, betrekking hebbend op de overeenkomst, die niet in onderling overleg worden opgelost, kunnen voorgelegd worden aan een bevoegde rechter in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

Onze 7F succesformule

Wij creëren oplossingen in plaats van vragen!

Wij ondersteunen jou in het zoekproces naar een succesvolle toekomst. Dit doen wij in 7 stappen, door middel van 7 kernpijlers.
Schrijf je in voor onze gratis webclass om te ontdekken hoe jouw organisatie kan groeien.

Registreren

78 deelnemers bekijken nu de online webclass

Wacht niet langer en laat je naam en emailadres achter om direct toegang te krijgen tot de online webclass.